ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОЮ БІБЛІОТЕКОЮ-ФІЛІЄЮ

«Затверджую»

Директор Сторожинецької

районної централізованої

бібліотечної системи

______________І.Г. Лугина

 

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

сільською бібліотекою-філією

 

Із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотеками в Україні, розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями та Постановою Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011 р. “Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури”, поширюються на мережу діючих біб­ліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі віку національності, освіти, соціального походження, політичних та релі­гійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації має право на бібліотечне обслуговування на території

України, яке е у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного) читального залу, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

  • безоплатно користуватися Інформацією про склад бібліотеч­них фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел Інформації;
  • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
  • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
  • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
  • брати участь у роботі бібліотечних рад;
  • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, а саме:

– проведення занять у літературно-мистецьких вітальнях;

– проведення виставок книг;

– формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек та бібліотек підприємств;

– підготовка фактографічних, аналітичних, та інших довідок для фізичних та юридичних осіб;

– користування МБА;

– ремонт і реставрація друкованих видань;

– фотокопіювання, ксерокопіювання, мікрокопіювання з книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів бібліотек.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза біб­ліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користу­вання новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних до­кументів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна біб­ліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотек якщо вони записані у формулярі або Іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит Інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

2.8. Особи, які тимчасово приживають у зоні обслуговування бібліо­течного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

2.9. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одер­жання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спе­ціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.

2.10. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.

2.11. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису  до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користуваня бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відо­мості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користу­вач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на під­ставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення,і отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефекту попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В Іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліо­текою.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки не­повнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліо­текою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3 9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелек­туальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов’язані:

–           Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

–           створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

–           дбати про культуру обслуговування користувачів;

–           формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

–           задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

–           систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

–           ураховувати читацькі запити при формуванні Інформаційних ре­сурсів, проведенні масових заходів;

–           не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та і Інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

–           створювати бібліотечні ради;

–           звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Залишити коментар

Вгору
Перейти до панелі інструментів